SV 宏星榮獲 2021 傑出人壽保險經理及營業員獎 9 項大獎提名

SV 宏星

在宏利的 16 位提名中,

斬獲逾半席位!

宏星 SV 共有 9 位精英

榮獲宏利提名

​2021 香港保險從業員協會

傑出人壽保險 經理獎(DMA)

傑出人壽保險 營業員獎(DAA)

傑出青年人壽保險 經理獎(DYMA)

傑出青年人壽保險 營業員獎(DYAA)

layout-04layout-05

layout-06